ثبت نام در سیستم پرداخت به ازاء کلیک تبلیغات گستر دیواراعتماد - روزی تو خواهی آمد
جمعه 29 خرداد‌ماه سال 1388

دیوار اعتماد مرا موریانه خورد اینک من آن عمارت از پای بست ویرانم

هرگز تو باز نخواهی گشت می دانم!
گوش فرادهیم به تمام فریادها که بلندترین آنها سکوت است .
ما مجبور نیستیم همه راست ها را بگوییم .اما مجبوریم راست بگوییم.
آنگاه که چشم گشودم گفتند دوست بدار.حال که دیوانه اش گشته ام    گویند  رهایش
کن. 
من با امید مهر توپیوسته زیستم .بعد از تو؟ این مباد. که بعد از تو نیستم .
 
گیرم که آب رفته به جوی باز آید. با آبروی رفته چه باید کرد .
 
تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من .
 هرگز نصیحت مکن.دانا احتیاج ندارد ونادان نمی پذیرد .

ثبت نام در سیستم پرداخت به ازاء کلیک تبلیغات گستر